Zásady ochrany osobných údajov

1. ochrana údajov v skratke

Všeobecné informácie
Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú lokalitu. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite
Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite?
Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa webovej stránky nájdete v časti „Informácie o prevádzkovateľovi údajov“ v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?
Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú tak, že nám ich poskytnete. Môže ísť napríklad o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú naše IT systémy automaticky alebo s vaším súhlasom, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, len čo vstúpite na túto webovú lokalitu.

Na čo používame vaše údaje?
Niektoré údaje sa zhromažďujú s cieľom zabezpečiť bezchybné poskytovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vášho správania.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?
Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete ho kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať v súvislosti s touto otázkou a ďalšími otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán
Pri návšteve tejto webovej stránky môže byť štatisticky analyzované vaše správanie pri surfovaní. To sa vykonáva najmä pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2. hosting

Obsah našej webovej stránky je umiestnený u nasledujúceho poskytovateľa:

Externý hosting
Táto webová stránka je umiestnená externe. Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej lokalite sa ukladajú na serveroch hostiteľa (hostiteľov). Môže ísť okrem iného o IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a iné údaje generované webovou stránkou.

Externý hosting sa vykonáva na účely plnenia zmluvy voči našim potenciálnym a existujúcim zákazníkom (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačky prstov zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Náš(í) hostiteľ(i) bude(ú) spracúvať vaše údaje len v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie jeho(ich) povinností týkajúcich sa služieb, a bude(ú) dodržiavať naše pokyny týkajúce sa týchto údajov.

Používame nasledujúci(-e) hoster(-y):

palzer.IT – Stephan Palzer
Albblick 14
72574 Bad Urach
Nemecko

Spracovanie objednávok
S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok (AVV). Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zabezpečuje, že tento poskytovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s DSGVO.

3 Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov
Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o príslušnom úrade
Zodpovednou stranou za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Schlichter GmbH
Vogelsangstrasse 39
72581 Dettingen/Erms

Telefón: +49 (0)7123 97 99 0
E-mail: info@schlichter.com

Zodpovedný orgán je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries a podobne).

Doba skladovania
Pokiaľ v tomto vyhlásení o ochrane údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje zostanú u nás, kým sa neprestane uplatňovať účel ich spracovania. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); v druhom prípade budú údaje vymazané, keď tieto dôvody prestanú platiť.

Všeobecné informácie o právnom základe spracovania údajov na tejto webovej lokalite
Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, spracúvame vaše osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO alebo článku 9 ods. 2 písm. a DSGVO, ak sa spracúvajú osobitné kategórie údajov v súlade s článkom 9 ods. 1 DSGVO. V prípade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín sa spracúvanie údajov vykonáva aj na základe článku 49 ods. 1 písm. a) DSGVO. Ak ste súhlasili s ukladaním súborov cookie alebo s prístupom k informáciám vo vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom odtlačkov prstov zariadenia), spracovanie údajov sa navyše vykonáva na základe § 25 ods. 1 TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, spracúvame vaše údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Okrem toho, ak sú vaše údaje potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, spracúvame ich na základe článku 6 ods. 1 písm. c DSGVO. Okrem toho sa spracovanie údajov môže vykonávať na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Informácie o príslušnom právnom základe v každom jednotlivom prípade sú uvedené v nasledujúcich odsekoch tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Úradník pre ochranu údajov
Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov.

360° okolo IT
Gerhard Wersching
Nikolaus-Lenau-Platz 13
71067 Sindelfingen

Telefón: 07031 8195726
E-mail: info@360-rundum-IT.de

Poznámka k prenosu údajov do USA a iných tretích krajín
Okrem iného používame nástroje od spoločností so sídlom v USA alebo iných tretích krajinách, ktoré nie sú zabezpečené podľa zákona o ochrane údajov. Ak sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť prenesené do týchto tretích krajín a spracované tam. Radi by sme zdôraznili, že v týchto krajinách nie je možné zaručiť úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EÚ. Napríklad americké spoločnosti sú povinné odovzdať osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že orgány USA (napr. spravodajské služby) spracúvajú, vyhodnocujú a trvalo uchovávajú vaše údaje umiestnené na serveroch USA na účely monitorovania. Na tieto činnosti spracovania nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov
Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamemu marketingu (článok 21 DSGVO)
AK SA SPRACÚVANIE ÚDAJOV VYKONÁVA NA ZÁKLADE ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM JE SPRACOVANIE ZALOŽENÉ, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK SPRACÚVANIE NIE JE NA ÚČELY UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1 DSGVO).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, POKIAĽ JE SPOJENÉ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 2 NEMECKÉHO ZÁKONA O OCHRANE ÚDAJOV).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán
V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo odvolať sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka iných správnych alebo súdnych opravných prostriedkov.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, uskutoční sa to len vtedy, ak je to technicky možné.

Informácie, vymazanie a oprava
V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. V súvislosti s touto otázkou a ďalšími otázkami týkajúcimi sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Právo na obmedzenie spracovania existuje v týchto prípadoch:

Ak spochybníte správnosť nami uložených osobných údajov, zvyčajne potrebujeme čas na ich overenie. Počas trvania overovania máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
Ak sa spracovanie vašich osobných údajov uskutočnilo/uskutočňuje nezákonne, môžete namiesto vymazania údajov požiadať o obmedzenie ich spracovania.
Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
Ak ste podali námietku podľa článku 21 ods. 1 DSGVO, musí sa vykonať vyváženie vašich a našich záujmov. Pokiaľ ešte nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu – okrem ich uloženia – spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa v riadku adresy prehliadača zmení adresa z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Námietka proti reklamným e-mailom
Týmto namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

4. zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies
Naša webová stránka používa takzvané „cookies“. Súbory cookie sú malé dátové balíky a nespôsobujú žiadne poškodenie koncového zariadenia. Sú uložené buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo trvalo (trvalé súbory cookie) vo vašom koncovom zariadení. Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po skončení vašej návštevy. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami neodstránite alebo kým ich automaticky neodstráni váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch sa pri vstupe na našu stránku môžu do vášho koncového zariadenia uložiť aj súbory cookie od spoločností tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tie nám alebo vám umožňujú využívať určité služby spoločnosti tretej strany (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnocovanie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie, na poskytovanie určitých funkcií, ktoré si želáte (napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti webu) (nevyhnutné súbory cookie), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie potrebných na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie a porovnateľných rozpoznávacích technológií, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe tohto súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na účely analýzy, budeme vás o tom informovať osobitne v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.

Súbory denníka servera
Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

typ a verzia prehliadača
Použitý operačný systém
URL odkazovateľa
Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
Čas požiadavky servera
IP adresa
Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky – na tento účel sa musia zaznamenávať logovacie súbory servera.

Kontaktný formulár
Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom vybavovaní nám adresovaných otázok (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO) alebo na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO), ak ste oň požiadali; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uložením alebo kým sa účel ich uloženia nezruší (napr. po ukončení spracovania vašej otázky). Záväzné právne ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Požiadavky e-mailom, telefonicky alebo faxom
Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša požiadavka vrátane všetkých osobných údajov, ktoré z nej vyplývajú (meno, požiadavka), bude uložená a spracovaná na účely spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom vybavovaní nám adresovaných otázok (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO) alebo na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO), ak ste oň požiadali; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom žiadosti o kontakt, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä zákonné lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

5. analytické nástroje a reklama

Správca značiek Google
Používame správcu značiek Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám umožňuje integrovať sledovacie alebo štatistické nástroje a ďalšie technológie na našich webových stránkach. Samotný Google Tag Manager nevytvára profily používateľov, neukladá súbory cookie a nevykonáva žiadne nezávislé analýzy. Slúži len na správu a prehrávanie nástrojov, ktoré sú do nej integrované. Správca značiek Google však zaznamenáva vašu IP adresu, ktorá môže byť tiež odoslaná materskej spoločnosti Google v Spojených štátoch.

Používanie správcu značiek Google je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na rýchlej a nekomplikovanej integrácii a správe rôznych nástrojov na svojej webovej stránke. Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačky prstov zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Služba Google Analytics
Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webovej stránky analyzovať správanie návštevníkov webovej stránky. Prevádzkovateľ webovej lokality pritom získava rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenia stránok, dĺžka pobytu, používané operačné systémy a pôvod používateľa. Tieto údaje sú zhrnuté do ID používateľa a priradené k príslušnému koncovému zariadeniu návštevníka webovej stránky.

Okrem toho nám služba Google Analytics umožňuje okrem iného zaznamenávať vaše pohyby myšou, posúvanie a kliknutia. Okrem toho služba Google Analytics využíva rôzne prístupy modelovania na doplnenie zozbieraných záznamov údajov a pri analýze údajov používa technológie strojového učenia.

Služba Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy jeho správania (napr. súbory cookie alebo odtlačky zariadení). Informácie, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje o používaní tejto webovej stránky, sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizácia IP
Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým, ako ju prenesie do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača
Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie objednávok
So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a pri používaní služby Google Analytics plne uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Reklamy Google
Prevádzkovateľ webovej stránky používa služby Google Ads. Google Ads je online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovať reklamy vo vyhľadávači Google alebo na webových stránkach tretích strán, keď používateľ zadá určité vyhľadávacie výrazy v Google (cielenie na kľúčové slová). Okrem toho je možné prehrávať cielené reklamy na základe údajov o používateľoch, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii (napr. údaje o polohe a záujmoch) (cielenie na cieľovú skupinu). Ako prevádzkovateľ webovej stránky môžeme tieto údaje kvantitatívne vyhodnotiť napríklad analýzou toho, ktoré vyhľadávacie výrazy viedli k zobrazeniu našich reklám a koľko reklám viedlo k príslušným kliknutiam.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Sledovanie konverzií Google
Táto webová lokalita používa sledovanie konverzií Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Sledovanie konverzií Google umožňuje spoločnosti Google a nám rozpoznať, či používateľ vykonal určité akcie. Môžeme napríklad vyhodnotiť, na ktoré tlačidlá na našej webovej lokalite sa klikalo najčastejšie a ktoré produkty sa zobrazovali alebo kupovali najčastejšie. Tieto informácie sa používajú na vytvorenie štatistík konverzie. Zistíme celkový počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy, a aké akcie vykonali. Nezískávame žiadne informácie, pomocou ktorých by sme mohli osobne identifikovať používateľa. Spoločnosť Google sama používa súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania na účely identifikácie.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o sledovaní konverzií v spoločnosti Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

6. newsletter

Údaje z bulletinu
Ak chcete dostávať newsletter ponúkaný na webovej lokalite, potrebujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním newslettera. Ďalšie údaje sa nebudú zhromažďovať alebo sa budú zhromažďovať len na dobrovoľnom základe. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov zadaných v registračnom formulári na zasielanie noviniek je založené výlučne na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Svoj súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy a ich používaním na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu „Odhlásiť sa z odberu“ v informačnom bulletine. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už vykonaných operácií spracovania údajov.

Údaje, ktoré nám poskytnete na účely zasielania informačného bulletinu, budeme uchovávať my alebo poskytovateľ služieb zasielania informačného bulletinu, kým sa neodhlásite z odberu informačného bulletinu, a po odhlásení sa z odberu informačného bulletinu alebo po zániku účelu budú z distribučného zoznamu vymazané. Vyhradzujeme si právo vymazať alebo zablokovať e-mailové adresy z nášho distribučného zoznamu noviniek podľa vlastného uváženia v rámci nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Údaje, ktoré sme uložili na iné účely, zostávajú nedotknuté.

Po odhlásení sa z distribučného zoznamu informačných bulletinov bude vaša e-mailová adresa nami alebo poskytovateľom služieb zasielania informačných bulletinov uložená na čiernej listine, ak to bude potrebné, aby sa zabránilo budúcemu zasielaniu e-mailov. Údaje z čiernej listiny sa použijú len na tento účel a nebudú sa spájať s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu a nášmu záujmu dodržiavať zákonné požiadavky pri zasielaní informačných bulletinov (oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Uloženie na čiernej listine nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

7 Pluginy a nástroje

YouTube s rozšírenou ochranou údajov
Na tejto webovej lokalite sú vložené videá z webovej lokality YouTube. Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Službu YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Podľa YouTube tento režim znamená, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch tejto webovej lokality pred tým, ako si pozrú video. Prenos údajov partnerom YouTube však nie je nevyhnutne vylúčený rozšíreným režimom ochrany údajov. Bez ohľadu na to, či si video pozriete, YouTube vytvorí spojenie so sieťou Google DoubleClick.

Hneď ako spustíte video YouTube na tejto webovej lokalite, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube tak získa informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho konta YouTube, umožňujete YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z konta YouTube.

Okrem toho môže YouTube po spustení videa uložiť do vášho koncového zariadenia rôzne súbory cookie alebo použiť porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. odtlačky prstov zariadenia). Týmto spôsobom môže YouTube získať informácie o návštevníkoch tejto webovej lokality. Tieto informácie sa okrem iného používajú na zhromažďovanie štatistík o videách, zlepšovanie používateľských skúseností a predchádzanie pokusom o podvod.

V prípade potreby sa po spustení videa YouTube môžu spustiť ďalšie procesy spracovania údajov, nad ktorými nemáme kontrolu.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe YouTube nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov na adrese: https://policies.google.com/privacy

Fonty Google
Táto stránka používa na jednotné zobrazovanie písiem takzvané písma Google, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Keď vyvoláte stránku, prehliadač načíta potrebné písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a písma správne zobrazovali.

Na tento účel sa musí prehliadač, ktorý používate, pripojiť k serverom spoločnosti Google. Spoločnosť Google tak získa informáciu, že vaša IP adresa bola použitá na prístup na túto webovú lokalitu. Používanie fontov Google je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na jednotnej prezentácii písma na svojej webovej stránke. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia), ako je definované v TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ak váš prehliadač nepodporuje písma Google, váš počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

Friendly Captcha
Na tejto webovej stránke používame Friendly Captcha (ďalej len „Friendly Captcha“). Poskytovateľom je Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Nemecko.

Friendly Captcha slúži na kontrolu, či údaje zadané na tejto webovej stránke (napr. v kontaktnom formulári) zadal človek alebo automatizovaný program. Na tento účel Friendly Captcha analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych charakteristík. Na účely analýzy Friendly Captcha vyhodnocuje rôzne informácie (napr. anonymizovanú IP adresu, odkazovač, čas návštevy atď.). Ďalšie informácie o tom nájdete na adrese: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Ukladanie a analýza údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem chrániť svoje webové ponuky pred zneužívaním automatizovaným špehovaním a pred SPAMom. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia), ako je definované v TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Spracovanie objednávok
S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok (AVV). Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaručuje, že poskytovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

Wordfence
Na túto webovú lokalitu sme integrovali službu Wordfence. Poskytovateľom je spoločnosť Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (ďalej len „Wordfence“).

Wordfence slúži na ochranu našich webových stránok pred neželaným prístupom alebo škodlivými kybernetickými útokmi. Na tento účel naša webová lokalita vytvorí trvalé pripojenie k serverom spoločnosti Wordfence, aby spoločnosť Wordfence mohla porovnávať svoje databázy s prístupmi na našu webovú lokalitu a v prípade potreby ich zablokovať.

Používanie služby Wordfence je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najúčinnejšej ochrane svojej webovej stránky pred kybernetickými útokmi. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia), ako je definované v TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Spracovanie objednávok
S vyššie uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok (AVV). Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zabezpečuje, že tento poskytovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s DSGVO.

8. vlastné služby

Nakladanie s údajmi žiadateľa
Ponúkame vám možnosť uchádzať sa o zamestnanie u nás (napr. e-mailom, poštou alebo prostredníctvom online formulára žiadosti). V nasledujúcom texte vás informujeme o rozsahu, účele a použití vašich osobných údajov zhromaždených počas procesu podávania žiadosti. Ubezpečujeme vás, že zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich údajov bude prebiehať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a všetkými ostatnými zákonnými ustanoveniami a že s vašimi údajmi sa bude zaobchádzať prísne dôverne.

Rozsah a účel zberu údajov
Keď nám pošlete žiadosť, spracúvame vaše súvisiace osobné údaje (napr. kontaktné a komunikačné údaje, dokumenty žiadosti, poznámky z pohovorov atď.), pokiaľ je to potrebné na rozhodnutie o vzniku pracovného pomeru. Právnym základom je § 26 BDSG podľa nemeckého práva (vznik pracovného pomeru), článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO (vznik všeobecnej zmluvy) a – ak ste udelili súhlas – článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje budú v rámci našej spoločnosti poskytnuté len osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní vašej žiadosti.

V prípade úspešnej žiadosti budú vami poskytnuté údaje uložené v našich systémoch spracovania údajov na základe § 26 BDSG a článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO na účely realizácie pracovného pomeru.

Doba uchovávania údajov
Ak vám nemôžeme ponúknuť prácu, ak odmietnete pracovnú ponuku alebo stiahnete svoju žiadosť, vyhradzujeme si právo uchovávať údaje, ktoré ste poskytli, až 6 mesiacov od ukončenia procesu podávania žiadosti (odmietnutie alebo stiahnutie žiadosti) na základe našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Údaje sa potom vymažú a fyzické dokumenty aplikácie sa zničia. Toto uchovávanie slúži najmä ako dôkaz v prípade súdneho sporu. Ak je zrejmé, že údaje budú potrebné aj po uplynutí šesťmesačnej lehoty (napr. z dôvodu hroziaceho alebo prebiehajúceho súdneho sporu), údaje sa vymažú až vtedy, keď pominie účel ich ďalšieho uchovávania.

Dlhšie uchovávanie sa môže uskutočniť aj vtedy, ak ste udelili svoj súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO) alebo ak vymazaniu bránia zákonné povinnosti uchovávania.

Real Cookie Banner
Naša webová lokalita používa technológiu súhlasu Real Cookie Banner na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom prehliadači alebo s používaním určitých technológií a na zdokumentovanie tohto súhlasu v súlade so zákonom o ochrane údajov. Poskytovateľom tejto technológie je devowl.io GmbH Tannet 12, 94539 Grafling, Nemecko (ďalej len Real Cookie Banner).
Keď vstúpite na našu webovú stránku, vo vašom prehliadači sa uloží súbor cookie Real Cookie Banner, v ktorom sú uložené súhlasy, ktoré ste udelili, alebo odvolanie týchto súhlasov. Tieto údaje sa neposkytujú poskytovateľovi.

Zhromaždené údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie alebo kým sami nevymažete súbor cookie, alebo kým nepominie účel uchovávania údajov. Povinné zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete na adrese https://devowl.io/de/datenschutzerklaerung/.

Technológia súhlasu so súbormi cookie sa používa na získanie zákonom požadovaného súhlasu s používaním súborov cookie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c DSGVO.

Views: 0